Podvojné účtovníctvo Vytlačiť

Vedenie podvojného účtovníctva

EKONOMICKÉ A ÚČTOVNÉ SLUŽBY

 

Podvojné účtovníctvo vedú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri.

* vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva
* účtovný denník
* hlavná kniha
* evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
* evidencia pohľadávok a záväzkov
* evidencia drobného majetku
* evidencia investičného majetku
* evidencia sociálneho fondu
* evidencia jázd služobnými aj súkromnými vozidlami
* výpočet odpisov
* inventárna kniha (inventárne karty)
* spracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania

   - súvaha

   - výkaz ziskov a strát

(aj pre podnikateľov, ktorým nevediem celoročné účtovníctvo)

* spracovanie štatistických výkazov
* rekonštrukcia, resp. spätné spracovanie účtovnej evidencie

* kontrola správnosti vedenia účtovníctva, príprava účtovníctva k daňovej kontrole

   - kontrola správnosti zaúčtovania dokladov
   - kontrola daňových priznaní
   - kontrola výkazov
   - posúdenie oprávnenosti nákladov

MZDY A PERSONALISTIKA

Vediem mzdovú a personálnu agendu v rozsahu:

 MZDY

* dohodnutie podkladov pre spracovanie miezd
* výplatné pásky pre zamestnancov
* spracovanie výkazov pre všetky príslušné zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu
* spracovanie štvrťročných a ročných výkazov pre daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
* bankové príkazy

   - na úhradu miest pracovníkom vrátane zrážok

   - všetkým poistným fondom

   - na odvod preddavkovej dane

* tvorba sociálneho fondu
* potvrdenie o príjme
* prehľad dovoleniek
* štatistické výkazy
* výstupy pri ukončení pracovného pomeru

 PERSONALISTIKA

* príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovných zmlúv
* prihlášky a odhlášky zamestnancov
* vedenie personálnej evidencie